Tescil ve Üyelik » Limited Şirketler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 573. ile 644. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari bir ortakla kurulmalıdır.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır.

*** TESCİL VE İLAN MASRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...  

*** TİCARET UNVANI TESPİT EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ... 

*** MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERSİS SİSTEMİNE GEÇMİŞ OLUP TÜM İŞLEMLERİN mersis.gumrukticaret.gov.tr ADRESİNDEN E-İMZA İLE (KURULUŞ HARİÇ) YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Kuruluş bildirim formu (Sözleşmenin noter onayından önce form Mersis üzerinden çıkartılıp ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı ortak var ise 4 nüsha)
 4. Noter tasdikli Şirket sözleşmesi  (1 asıl 2 fotokopi)
 5. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)
 6. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
 7. Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 8. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği( 1 asıl 1 fotokopi)
 9. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)
 10. Pay bedellerinin Kanunda veya şirket sözleşmesinde belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka mektubu. (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 11. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
 12. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
 13. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 14. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
 15. Vergi dairesinden alınan potansiyel vergi numarası çıktısı. 

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR. 

 • Bilindiği üzere Limited şirkette her orağın koymuş olduğu sermaye 25.-TL ve katları olması gerekmektedir.
 • Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
 • Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlar hakkında, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce hazırlanan değer biçme raporu
 • Merkezi Adana dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler.
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi
 • Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı yetki belgesi
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği
 • Şirket sözleşmesinde tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası)   belirtilecektir.
 • Ortaklardan en az biri müdür olarak atanmalıdır.
 • Müdürlerin birden fazla halinde, bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

ŞİRKET SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Genel kurul kararı (Noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi, karar sözleşmenin değişen maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.)

ESAS SERMAYE ARTIRIMI  

Genel kurulun esas sermayenin artırılması kararı tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlüğe başvurulması gerekir.


(1) Müdürlüğe yapılacak tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler verilir:

a)Sermaye artırımına ilişkin değişen maddenin yeni halinin kabul edildiği genel kurul kararının noter onaylı örneği.

b)Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve SMMM/YMM faaliyet belgesi aslı (Rapor Örnekleri ; Önceki sermaye ödendi raporu, Geçmiş yıl karlarının tespiti raporu, Ortak alacaklarının (ortaklara borçlar) tespiti raporu)

c) Şirket sözleşmesinin pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmi beşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu.

d)Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları.

e)Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.

f) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

g)4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu. (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)

(2) Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen rapor aranmaz.

ESAS SERMAYE AZALTIMI


(1) Esas sermayenin azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmaması halinde tescil başvurusunda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:


a)Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararının noter onaylı örneği.

b)Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor.

c)Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu belirlemelere ilişkin raporu.

ç) Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni.

d)Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri.

e)Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri.

(2) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa;

a) Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge birinci fıkrada belirtilen belgelere ek olarak müdürlüğe verilir,

b)Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz.

 Azaltılma ile artırmanın eş zamanlı olarak yapılması halinde;

(1) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak, azaltılan miktarla aynı tutarda veya daha yüksek bir tutarda artırılmasına karar verilmesi halinde, aşağıdaki belgeler de müdürlüğe verilir:


a) Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği.

b)Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu.

c) Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni.

ç) Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

d)Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

 


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ


 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Genel Kurul Kararı (Noter onaylı – 1asıl 2 fotokopi )

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 3. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı karar (1asıl 2 fotokopi )
 4. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1asıl 1 fotokopi )
 5. Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin merkez sicil müdürlüğünce onaylı bir örneği
 6. Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi
 7. Merkezin sicil kaydının onaylı örneği (Ticaret Sicili Yönetmeliği 120 nci maddesine göre)
 8. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)
 9. Vergi Levhası Fotokopisi (2 Adet)

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı Genel kurul kararı (1 asıl 2 fotokopi)
 4. Merkezi başka ilde ise son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı) veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren sicil kayıt belgesi

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN ADANA’YA MERKEZ NAKLİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin merkez sicil müdürlüğünce onaylı bir örneği
 4. Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi
 5. Eski sicil müdürlüğünden alınmış merkezin sicil kaydının onaylı örneği (Ticaret Sicili Yönetmeliği 111 inci maddesine göre)
 6. Şirket sözleşmesinin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı Genel kurul kararı (1asıl 2 fotokopi)
 7. Son ortakların TC Kimlik Numaraları.
 8. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)
 9. Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)
 10. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (2 nüsha)
 11. Vergi Levhası Fotokopisi (2 Adet)

HİSSE DEVRİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Genel kurul kararı (noter onaylı 1 asıl  2 fotokopi)
 4. Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi (noter onaylı 1 asıl  1 fotokopi)
 5. Pay geçişinin işlendiği pay defterinin, devir eden ve devir alan ortağın sayfalarının noter onaylı sureti
 6. Yeni ortak giriş var ise kararda ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. 

VERASETEN HİSSE DAĞILIMI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 3. Genel kurul kararı (Noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)
 4. Mahkeme kararı veya mirasçılık belgesi (asıl veya onaylı)
 5. Yeni ortağın girişi var ise Kararda TC Kimlik numarası belirtilmeli.

MÜDÜR ATAMASI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Genel kurul kararı (noter onaylı-1asıl 2 fotopisi)
 4. Müdürün şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopisi)
 5. Müdürlerin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan müdürlerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 6. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 asıl 1 fotokopi)
 7. Müdürlerin birden fazla halinde, bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

SİGORTA ACENTALIĞI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Acentalık vekaletnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)
 4. Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

SİGORTA ACENTALIĞI FESHİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 3. Acentalık sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotkopi) 

TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Genel kurul kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)
 4. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)
 5. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı beyanları.

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel kurul kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)
 4. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)
 5. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtılmasına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanmış rapor
 6. Şirket yetkilisi Tasfiye Memuru'nun dışında biri olacaksa şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)

TASFİYE SONU

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul kararı (Noter onaylı - 1 asıl 1 fotokopi)
 3. Tasfiye Sonu Bilançosu ( tasfiye memuru tarafından imzalı ve damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair makbuz aslı olmalıdır)

  - Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu  TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
  - Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir

 4. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

 

Powered by macikkar