Hakkımızda » Stratejik Plan

Küreselleşme, ülkeler arasındaki, öncelikle iletişim ve ekonomik olmak üzere tüm alanlarda, giderek artan hızda gerçekleşen, bir bütünleşme sürecinin genel adıdır. Bu durum temel olarak, işgücünün, ürünün, paranın, verinin ve fikrin, dünyada daha hızlı hareket edebilmesini sağlayan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

2. Dünya Savaşı sonrası yeşermeye başlayan, teknolojik gelişmelerin çarpan etkisi yaptığı küreselleşme süreci; çok uluslu firmalar, finans merkezleri, kültürel kompozisyonu değiştiren iş gücü göçleri, ülkeler arası ticari bariyerleri zayıflatan anlaşmalar gibi etkilerle giderek hız kazanmış ve bugünkü inanılmaz boyuta ulaşmıştır. Teknoloji ve ticaretteki patlamanın sonucu olarak, küreselleşmenin mevcut oranı şu ana kadar rastlanmamış boyuttadır. Artık günümüzde, daha önce sadece firmaların gerçekleştirebildiği uluslararası ekonomik hareketler, gelişmiş iletişim ağları sayesinde bireyler tarafından da yapılabilmektedir.

Bu kadar baş döndürücü bir değişime maruz kalan ülkelerin, özellikle ekonomik alandaki yeni tanımlara uyum sağlayabilmesi, uluslararası rekabette varlığını sürdürüp küresel pazardaki payını artırabilmesi, yani yeni sistemde var olabilmesi yaşamsal önem taşımaktadır.

Bu süreçte özel sektörün önemi, yeni tanımlara uyum sağlayarak kalkınmadaki öncülüğü nedeniyle giderek artmış, küresel pazarda rekabet düzeyinin artırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Rekabet düzeyi yüksek bir özel sektörün yaratılmasında, devletin düzenleyici, denetleyici ve teşvik edici rolünün yanı sıra, en büyük görev özel sektörün bizzat kendisine düşmektedir.

Bu süreç, özel sektörün tek ve kanuni temsilcisi olarak, odalarımızın yönetimlerine önemli bir rol ve sorumluluk yüklemektedir. Maddi kaynakları yeterli olsa bile, Çağdaş Oda yapısına kavuşamayan Odaların bu değişim ve dönüşüm sürecinde yaşamlarını idame ettirebilmeleri oldukça güçtür.

Bu bilinçle, amacı, üyelerine olduğu kadar, “bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da hizmet edebilmek” olan Adana Ticaret Odası (Adana TO); kurumsal bir yapıya ulaşmak ve vermiş olduğu hizmetlerde kalite standartlarını yakalamak amacıyla, ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemini kurarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) “TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemine” ilk entegre olan Odalar arasına girmiştir.

Küresel ekonomi ile birlikte ortaya çıkan tüm bu etkenler; Adana TO’nun, geleceğini sağlıklı bir şekilde planlaması ve belirlediği vizyona ulaşması gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Oda, 2018 – 2023 yıllarına ait 3. dönem stratejik planını hazırlamıştır.

Planın, vizyonu doğrultusunda, Odayı çağdaş odacılık anlayışına ve yapısına taşıyacağı konusundaki inancımız tamdır.

2018-2023 yılları arası Stratejik Plan'ı indirmek için tıklayınız.

2018-2023 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı 4.Dönem Hedef ve Faaliyetleri

2018-2023 Dönemi Stratejik Planı 2019 Yılı Hedef ve Faaliyetleri

(Hedef ve Faaliyetlerimize ilişkin görüş ve önerilerinizi lütfen yaziisleri@adanato.org.tr adresine bildiriniz.) 


Powered by macikkar