Hakkımızda » Diğer Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

 • Kuruluş kanunu ile ilgili mevzuatlar ve dünyadaki gelişmeler paralelinde; üyelerimiz arasındaki birlik ve dayanışmayı, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
 • Oda mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerimizin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumaya yönelik hizmetler yürütmek,
 • Oda hizmetlerinin, personelimizin sürekli eğitimi ve altyapısı ile tarafsız, etkin, kaliteden ödün vermeden, zamanında ve istenilen şartlarda yerine getirilmesini sağlamak,
 • Üye ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirerek, güncellenen kalite hedeflerimizle, dinamik ve tarafsız yapımızı korumak ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek,

Adana Ticaret Odası’nın Kalite Politikası olarak belirlenmiştir.


MALİ POLİTİKASI

5174 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde Adana Ticaret Odası’nın stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve  riskleri minimize ederek varlığının sürekliliğini sağlamak amacıyla; yıllık tahmini bütçesinin hazırlanması, bu bütçeye bağlı olarak yıllık faaliyetleri karşılayacak gelirin tahsili ve harcanması, tüm mali tabloların şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak düzenli olarak tutulması Mali Politikamızın başlıca unsurudur.

Üyelerimizin aidat tahakkuklarının zamanında yapılarak kendilerine duyurulması, üyelerin yıllık ve munzam aidatlar konularında bilgilendirilmesi, aynı zamanda çağın gerektirdiği tüm teknolojik imkânların, üyelerimizin kullanımına sunularak, Oda ile ilgili her türlü ödeme ve tahsilatın rahat ve kolay şekilde gerçekleşmesi politikamız gereğidir.

Ulusal ve Uluslararası düzeyde gerçekleşecek tüm yatırımların ve yürütülen projelerin temel hedefi; Adana Ticaret Odası ve Üyeleri için maksimum faydayı, finansal kaynakların optimum kullanımıyla sağlamaktır.

Sahibi olduğumuz mevduatımızın, farklı finansal enstrümanlar kullanılarak değerlendirilmesi ve artı gelire dönüştürülmesi, Mali Politikamızın en önemli adımlarındandır.

Yönetim Kurulumuzun 11/05/2015 tarih ve 103/8 sayılı kararıyla belirlenmiştir. 


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM POLİTİKASI

Üyelerine her zaman kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi prensip edinmiş olan Adana Ticaret Odası; bünyesinde bulundurduğu her türlü güncel ve güvenilir bilgiyi; karar alma süreçlerinde, doğru ve etkin bir şekilde kullanarak, hizmetin sürekliliğini ve bilginin güvenliğini sağlamak amacıyla; konusunda uzman personel istihdam etmeyi, profesyonel danışmanlardan hizmet almayı, sürekli gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilere yatırım yapmayı ve güncel teknolojiyi üyelerine hizmet sunumunda kullanmayı Bilişim Teknolojileri Politikası olarak belirlemiştir.  

Yönetim Kurulumuzun 11/05/2015 tarih ve 103/8 sayılı kararıyla belirlenmiştir.


HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

Adana Ticaret Odası,

 1. Üyelerinin, ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları her türlü güncel ve doğru bilgiyi,
 2. Odanın gerçekleştirdiği her türlü çalışma ve faaliyeti,
 3. Teknolojinin elverdiği bütün iletişim kanallarını kullanarak,
 4. Yazılı, görsel ve sosyal medyadan da yararlanmak suretiyle,

sürekli bir şekilde, yaymayı ve yayınlamayı Haberleşme ve İletişim Politikası olarak belirlemiştir.

Yönetim Kurulumuzun 11/05/2015 tarih ve 103/8 sayılı kararıyla belirlenmiştir.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Adana Ticaret Odası, misyon ve vizyonuna uygun olarak belirlemiş olduğu Stratejik Hedeflerine çalışanlarının etkin katkısı  ile ulaşabileceğinin bilinciyle; konusunda eğitimli personel istihdam etmeyi, mevcut insan kaynağını doğru bir şekilde planlamayı, performanslarını belli periyodlarda ölçerek ihtiyaç duydukları konularda eğitmeyi, motivasyonlarını artırarak çalışan  bağlılığını geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi, kariyer planlaması ile gelişimlerini sağlamayı ve yeni personel alımında uygun işe uygun kişiyi seçmeyi İnsan Kaynakları Politikası olarak belirlemiştir.

Yönetim Kurulumuzun 11/05/2015 tarih ve 103/8 sayılı kararıyla belirlenmiştir.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Adana Ticaret Odası,  mevzuatla kendisine verilmiş görevlere yönelik hizmetlerin üyelere sunumunda; çözüm odaklılık,  şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda üye ilişkilerini yönetir.

Bu çerçevede;

 1. Üyelerin talep, öneri ve şikâyetlerini kolayca Oda’ya iletebildiği,
 2. Bu bildirimlerin hızlı, etkin, adil ve gizlilikle mevzuatlara uygun olarak değerlendirildiği,
 3. Memnuniyetsizliklerin çözülmesinin temel ilke kabul edildiği,
 4. Yaşanan memnuniyetsizliklerin tekrar yaşanmaması için gerekli iyileştirmelerin yapıldığı,
 5. Memnun üye odaklı yaklaşımın benimsendiği,

organizasyonu kurmayı, güncel tutmayı ve bu amaca yönelik yeterli kaynağı sağlamayı Üye İlişkileri Politikası olarak belirlemiştir.  

Yönetim Kurulumuzun 11/05/2015 tarih ve 103/8 sayılı kararıyla belirlenmiştir. 


BÖLGESEL KALKINMADA SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Adana Ticaret Odası, bölgesel kalkınmada İldeki önemli aktörlerden biri olduğunun bilinciyle; 

· Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikte sosyal sorumluluk projeleri yapmayı ve yürütmeyi,

· Bölgesel kalkınmaya fayda sağlayacağına inandığı tüm sosyal sorumluluk projelerinde öncü rol üstlenmeyi ve maksimum verimi sağlayabilmek adına proje paydaşları arasında koordinasyonu sağlamayı,

· Kalkınmanın önünde engel teşkil eden, bölgesel ve sektörel sorunları tespit edip, çözüm önerilerini üreterek, ilgili kurum-kuruluşlar nezdinde bu sorunların bertaraf edilmesi için lobicilik faaliyeti yürütmeyi, 

· İlin ürün ve hizmet ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, girişimciliğin özendirilerek etkin kılınması ve turizm potansiyelinin daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmayı,

· Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarını; üyeleri, çalışanları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi,

Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sorumluluk Politikası olarak belirlemiştir.

Yönetim Kurulumuzun 19/10/2015 tarih ve 126/8 sayılı kararıyla belirlenmiştir.


YARDIM VE SPONSORLUK POLİTİKASI

Adana Ticaret Odası, bağlı bulunduğu mevzuat çerçevesinde ve Bakanlıkça uygun bulunan sınırlarda, bütçesinde karşılığı bulunması ve çalışma alanı ile sınırlı olmak kaydıyla ve özellikle sosyal ve toplumsal ihtiyaçları karşılamaya ve kamu yararı sağlamaya yönelik olarak;

· İlimizin tanıtımına ve kalkınmasına fayda sağlayacak her türlü yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara,

· Okul ve derslik yapımlarına, eğitime yönelik faaliyet ve organizasyonlara, akademik çalışmalara,  

· Amatör sporun gelişmesine ve yaygınlaştırılmasına, spor bilincinin artırılmasına yönelik yapılan organizasyonlara ve sportif faaliyetlere,

· Tarihi eserlerin onarımına, restorasyonuna, tarihi dokunun ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan kazı çalışmalarına,

· Kent güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara,

· Ticaretin ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine yönelik kalkınma amaçlı yatırım projelerine,

· Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak için hazırlanan projelere,

Maddi ve manevi katkı sağlamayı, sponsor olmayı, Yardım ve Sponsorluk Politikası olarak belirlemiştir.

Yönetim Kurulumuzun 19/10/2015 tarih ve 126/8 sayılı kararıyla belirlenmiştir.


Powered by macikkar